sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Machineveiligheid

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen hebt u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Machineveiligheid kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Machineveiligheid

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Het aanbrengen van een CE-markering

Vaak zullen nieuwe machines bij aankoop al voorzien zijn van een CE-markering. Sinds 1  januari 1995 zijn fabrikanten namelijk verplicht voor hun machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit  te voeren. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat de machine of installatie aan alle vereisten voor gezondheidsbescherming en veiligheid van Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoen. 

 

Bij verhandeling of ingebruikstelling na 1 januari 1995 moet volledig aan de Machinerichtlijn worden voldaan voor alle nieuwe zelfstandig werkende machines, voor handel en/of eigen gebruik. Deze eis geldt ook voor  tweedehandsmachines die worden ingevoerd van buiten de Europese Economische Ruimte* (EER), voor gewijzigde machines, met gevaren en risico’s die anders zijn dan het oorspronkelijke ontwerp en voor machines met een andere gebruiksbestemming.

 

Verhandeling van machines van na 1 januari 1995 zonder deze te hoeven aanpassen is toegestaan binnen de EER mits de machine niet is gewijzigd en deze volledig in oorspronkelijke staat verkeert.


* Tot de Europese Economische Ruimte (EER) horen: België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Reunion, St Pierre en Miquelon), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar), Zweden, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.


Veel oudere machines (geproduceerd voor 1995) voldoen niet aan Machinerichtlijn 2006/42/EG. Dat is in de meeste gevallen wettelijk ook niet verplicht. Dit kan betekenen dat deze machines allerlei risico’s met zich meebrengen, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Een werkgever heeft echter vanuit de Richtlijn Arbeidsmiddelen de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers. In deze richtlijn is onder andere het volgende beschreven:

 

Tijdens het gebruik van het arbeidsmiddel moeten de veiligheid en gezondheid van de werknemers worden gewaarborgd. Wanneer er specifieke gebruiksomstandigheden gelden, moet het arbeidsmiddel hierop zijn aangepast. Indien de veiligheid en gezondheid onvoldoende gewaarborgd kan worden, moeten er maatregelen worden genomen om risico’s tot een minimum te beperken. Bij aanschaf van een machine met CE-markering geldt een verplichting tot controle. Het arbeidsmiddel dient door adequaat onderhoud gedurende de gehele gebruiksduur in overeenstemming met de EG-richtlijnen te blijven en de werknemers dienen opgeleid te zijn voor het gebruik van het arbeidsmiddel voordat deze in gebruik mag worden genomen. Daarnaast dienen alle werknemers continue in begrijpelijke taal geïnformeerd te worden omtrent het veilig gebruik van het arbeidsmiddel. Ook (permanent) buiten gebruik gestelde arbeidsmiddelen dienen in overeenstemming met de richtlijn te zijn, anders moeten deze ontmanteld worden, ontoegankelijk worden gemaakt of onbruikbaar worden gemaakt door het uitnemen van essentiële onderdelen

 

Vaak worden de risico’s, verbonden aan machines, bij een normale RI&E niet geïnventariseerd. Om alle arbeidsrisico’s toch in kaart te brengen zal hier nader naar gekeken moeten worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een RI&E arbeidsmiddelen.

 

Wanneer moet er een CE-markering worden aangebracht?

In de onderstaande situaties moet er een CE-markering worden aangebracht:

 • bij het zelf fabriceren of assembleren van een product voor verkoop of eigen gebruik;
 • bij het modificeren of uitbreiden van het product waardoor het veiligheidsniveau verandert of het door de fabrikant omschreven bedoelde gebruik wijzigt;
 • bij de verkoop van het product onder eigen naam;
 • bij de import van een product uit een niet-EER-land;
 • bij het koppelen van diverse producten (machines) tot een samenstel (niet voor druksamenstellen).

 

Stappenplan

ledereen die een machine op de Europese markt brengt, moet de volgende stappen volgen alvorens hij de machine op de markt mag brengen.

 

 1. De machine moet worden ontworpen volgens de zogenaamde “stand der huidige techniek” Van de fabrikant wordt verwacht dat hij de stand der techniek volgt; de Machinerichtlijn 2006/42/EG spreekt in overweging 14 over ‘oordeelkundige toepassing van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, rekening houdend met de stand van de technologie ten tijde van de bouw‘. De fabrikant is verplicht de stand der techniek na te streven, en wordt daarin ondersteund door de Europese normen.
 2. Vaststellen welke Europese richtlijnen (bijv. machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn enz.) van toepassing zijn en welke geharmoniseerde normen ( NEN-EN normen) relevant zijn.
 3. Uitvoeren van een Risico-beoordeling
  De fabrikant moet van tevoren de risico's van zijn machine inventariseren en beoordelen. Aan de hand van die gegevens moet het ontwerp van zijn machine zodanig aangepast worden dat de gevonden risico's voorkomen worden. Het verdient aanbeveling bij deze risicobeoordeling zoveel mogelijk gebruik te maken van geharmoniseerde normen. Alle fundamentele eisen m.b.t. veiligheid waarmee bij een risicobeoordeling rekening moet worden gehouden zijn opgenomen in de Machinerichtlijn.
 4. Vaststellen of er een Notified Body moet worden ingeschakeld. Het inschakelen van een Notified Body geldt voor machines die zijn gedefinieerd als gevaarlijk. Deze machines staan in bijlage IV van de Machinerichtlijn.
 5. Eventueel aanpassingen doorvoeren in het ontwerp.
 6. Opstellen Technisch constructiedossier
  Van elke machine moet een zgn. technisch constructiedossier worden samengesteld. Doel daarvan is om met dit dossier aantoonbaar te kunnen maken dat de machine aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn voldoet. Daartoe moet het dossier voldoen aan de eisen in Bijlage V, artikel 3 en 4 van de Machinerichtlijn.
  • Enkele van die eisen zijn:
   • overzichtsplan van de machine
   • detailtekeningen
   • berekeningen
   • testresultaten
   • lijst met fundamentele eisen
   • beschrijving preventieve voorzieningen
   • verslagen van proeven door externe instanties
   • gebruikershandleiding
 7. Indien dit is vereist keuring laten uitvoeren door Notified Body.
 8. Opstellen duidelijke gebruiksaanwijzing. Bij elke opgeleverde machine dient een gebruikershandleiding te worden meegeleverd in de taal van de gebruiker.
 9. Opstellen en ondertekenen EG-verklaring van overeenstemming. Als de machine aan de eisen van de Machinerichtlijn voldoet, kan de fabrikant een 'verklaring van overeenstemming' opstellen, waarin hij aangeeft dat de machine voldoet aan de Machinerichtlijn. In de verklaring vermeldt hij om welke machine(s) het gaat en welke normen eventueel toegepast zijn.
 10. Aanbrengen CE-markering. Na uitvoering van de voorgaande stappen, mag de fabrikant zelf de CE-markering aanbrengen. Deze mag niet eenvoudig te verwijderen zijn; bijvoorbeeld op het typeplaatje.

 

ce-markering


Meer lezen

Lees meer over CE-markering en verklaring.